REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

W SPÓŁCE NOVAMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Niniejszym ustanawia się Ogólne Warunki Sprzedaży o następującej treści:

§1 Słowniczek

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia:

 1. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Produkt lub Towar – przedmiot/rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Spółkę.
 3. NOVAMIND, Spółka lub Sprzedawca – NOVAMIND POLSKA spółka z ograniczoną dpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Walecznych 22D, 70-774 Szczecin REGON: 365491713, NIP: 8522624293
 4. Strony – Spółka oraz Klient.
 5. Umowa – jakakolwiek umowa zawarta pomiędzy Spółką a Klientem, w tym w szczególności umowa sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Spółki. Umowa może zostać zawarta pomiędzy Klientem a Spółką w formie pisemnej, ustnej oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefon, fax, poczta elektroniczna).
 6. Zamówienie – zamówienie Klienta złożone do Spółki, dotyczące zakupu Towaru.
 7. Towar – Łączniki do implantów, implanty zębowe – będące w sprzedaży NOVAMIND.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają warunki współpracy pomiędzy NOVAMIND POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. a jej Klientami i dotyczą wszystkich sprzedawanych przez NOVAMIND Produktów, chyba że Ogólne Warunki Sprzedaży w całości lub w części są wyłączone przez pisemne uzgodnienia między Stronami.
 2. Zakup Towarów oferowanych przez NOVAMIND Sp. z o.o. S.K. odbywa się w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
  Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się OWS w każdorazowo obowiązującej wersji. Aktualna wersja OWS dostępna będzie w każdym czasie w wersji elektronicznej pod adresem: www.NOVAMIND.pl
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta, lub zawarcie (w jakikolwiek sposób) Umowy ze Spółką, jest traktowane jako akceptacja niniejszych OWS przez Klienta.
 4. Wyłączenie stosowania (niektórych lub wszystkich) postanowień OWS jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy Sprzedawca i Klient uzgodnią wyraźnie na piśmie pod rygorem nieważności, lub wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę oferty z warunkami różnymi od OWS lub podpisania ramowej umowy na dostawy Towarów zastosowanie mają warunki oferty lub Umowy, zaś w zakresie nieuregulowanym stosuje się OWS.
 6. OWS udostępniane są powszechnie na stronie internetowej Sprzedawcy www.NOVAMIND.pl
 7. NOVAMIND nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.
 9. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane produkty zgodnie z art. 558K.C. – współpraca z konsumentem (DZ.U. z dnia 23.04.1964, nr16 poz 93 z późn. zm.).

§3 Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia jest traktowane przez NOVAMIND jako akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 2. Zamówienie należy składać w formie pisemnej na adres NOVAMIND lub za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.novamind.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną na adres: biuro@novamind.pl . W zamówieniu należy wyraźnie podać adresy, telefony, adresy e-mail, nr NIP, REGON Klienta/Kupującego.
 3. Zamówienie Kupującego jest potwierdzane przez NOVAMIND pisemnie (pocztą elektroniczną). NOVAMIND zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

§4 Ceny, warunki płatności

 1. Aktualny cennik Towarów umieszczony jest na stronie internetowej NOVAMIND.
 2. Płatność za Towary NOVAMIND następuje z góry z wykorzystaniem płatności internetowych, płatności za pobraniem i innych form umożliwiających płatność z góry.
 3. Jednocześnie Kupujący oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a jesli jest inaczej – zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi NOVAMIND przed złożeniem zamówienia.
 4. Ceny zawarte w cennikach NOVAMIND oraz występujące w ulotkach, prasie lub stronach internetowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. NOVAMIND zastrzega sobie prawo zmiany cen.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia jest określany szczegółowo w potwierdzeniu zamówienia, z tymże zasadą obowiązującą w NOVAMIND jest wysyłka towaru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia dokonania zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 (w tym za pośrednictwem sklepu internetowego), traktowane są jak złożone dnia następnego.
 3. NOVAMIND wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub rezygnacji z realizacji zamówienia – w szczególności w sytuacji niewykonania dostawy towaru przez producenta.
 4. NOVAMIND może dostarczyć Kupującemu towar na adres podany w zamówieniu, za odrębną opłatą, transportem własnym lub korzystając z usług firmy kurierskiej (w szczególności firmy DPD).
 5. Kupujący ma prawo odebrać zamówiony towar z magazynu NOVAMIND (ul. Walecznych 22D, 70-774 Szczecin) w podanym terminie (nieodebranie towaru w terminie skutkować może naliczaniem opłat magazynowych).​

§6 Gwarancje, reklamacje, zwroty

 1. Firma NOVAMIND udziela dożywotniej gwarancji na wszystkie produkowane i dostarczane łączniki tytanowe NOVAMIND wraz ze śrubami.
 2. NOVAMIND udziela pięcioletniej gwarancji (5 lat) na implanty innych producentów, do których zostały użyte łączniki NOVAMIND. NOVAMIND udziela wspomnianej gwarancji także, gdy producent implantu odmówił udzielenia gwarancji z powodu połączenia go z łącznikiem NOVAMIND.
 3. Gwarancja na implanty innych producentów jest udzielona od momentu wytworzenia się osteointegracji implantów z kością oraz po uzyskaniu w pełni stabilności wtórnej.
  Wyjątek stanowią produkty Locator. W przypadku tych produktów okres gwarancyjny jest skrócony i wynosi trzy lata.
 4. W przypadku uprawnionego zwrotu produktu NOVAMIND zapewnia dostawę bez kosztów dodatkowych, jeśli produkty wykazują wady materiałowe lub produkcyjne lub jeśli nie spełniają standardów jakościowych NOVAMIND.
 5. NOVAMIND nie udziela gwarancji w sytuacji:
  1. odbudowy natychmiastowej,
  2. uszkodzenia produktów NOVAMIND lub implantów spowodowanego działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. nieszczęśliwy wypadek lub podobne zdarzenia, oraz nieprawidłowym użytkowaniem
  3. zawodności implantów innych producentów, polegającej np. na wadach materiałowych lub produkcyjnych,
  4. zawodności produktów NOVAMIND lub implantów NOVAMIND na skutek przeciwwskazań, takich jak alkoholizm, cukrzyca lub uzależnienie od narkotyków
  5. daleko idących roszczeń i szkód pośrednich, takich jak np. koszty laboratoryjne lub koszty leczenia klinicznego lub/i stomatologicznego,
  6. dokonania jakiejkolwiek ingerencji mechanicznej (np. frezowanie) w Towar zakupiony od NOVAMIND,
  7. gwarancji nie podlegają matryce i ich wkłady ze względu na naturalne zużycie.
 6. Klient ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia towaru natychmiast po jego otrzymaniu. Wady powinny zostać niezwłocznie przedstawione na piśmie.
 7. Wady powstałe w transporcie należy udokumentować i przedłożyć wysyłającemu.
 8. Produkty bez śladów  użytkowania, nieotwarte, mogą zostać wymienione w ciągu 30 dni od daty dostawy. Przy zwrocie należy załączyć kopię faktury VAT.  Koszty wysyłki i wymiany ponosi klient. Nieopłacone  przesyłki  pocztowe  nie będą akceptowane przez NOVAMIND.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie produkty NOVAMIND posiadają znak zgodności CE oraz są zgodne z normami ISO. Certyfikaty znajdują się na stronie internetowej www.novamind.pl .
 2. Wszelkie pozostałe oznaczenia, certyfikaty, zatwierdzenia stosowne dla właściwego terytorium Kupujący jest zobowiązany uzyskać sam, uprzednio informując o tym NOVAMIND.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży, jak i wszystkie umowy zawarte pomiędzy NOVAMIND a Kupującym winny podlegać i być interpretowane wyłącznie zgodnie z polskim prawem.
 4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania NOVAMIND wszelkich incydentów medycznych i nieprawidłowości wynikających z zastosowania towarów NOVAMIND.
 5. Kupujący lub osoby działające w jego imieniu w żadnym wypadku nie są umocowane do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz NOVAMIND, za wyjątkiem tych, którzy, uprzednio, pisemnie zostali do tego upoważnieni przez Zarząd Komplementariusza NOVAMIND.
 6. Niezapoznanie się Kupującego z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży nie zwalniają Kupującego z obowiązku ich przestrzegania.
 7. W razie uznania któregokolwiek postanowienia niniejszejcych Ogólnych Warunków Sprzedaży za niedozwolone, przyjmuje się, iż w pozostałym zakresie OWS pozostają w mocy.
 8. W razie powstania sporu pomiędzy Kupującym a NOVAMIND, Strony zobowiązują się do polubownego załatwienia sporu, a gdy to okaże się niemożliwe do osiągnięcia – sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby NOVAMIND.
 9. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Polityka bezpieczeństwa informacji stanowi integralny załącznik do niniejszego regulaminu i opublikowana została na stronie internetowej www.novamind.pl oraz na stronie sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

© 2021 NOVAMIND. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin